Vergunningen

vergunningschema

De Bergse Hengelsport Kombinatie geeft voor niet leden van een van de aangesloten verenigingen cluster vergunningen en dag vergunningen uit. De niet leden kunnen een zogenaamde Cluster vergunning aanschaffen die voor een bepaald aantal wateren geld en die geldig zijn van 1 jan tot 31 dec van het vergunning jaar. Men dient wel voorzien te zijn van een JeugdVISpas of een VISpas. De kleine VISpas is niet geldig voor de cluster vergunningen.

1 ten hoogste twee hengels of een speciale hengel;

2 voor het tijdvak aangegeven op deze vergunning;

3 een en ander met inachtneming van de bepalingen ingevolge de Visserijwet, het reglement voor de Binnenvisserij, het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden en de op deze vergunning aangegeven voorwaarden.

 

De visvergunning is alleen geldig als:

1. Deze is voorzien van het kenmerk van de wederverkoper/hengelsportvereniging. De naam van de wederverkoper/hengelsportvereniging dient op de voorzijde te zijn vermeld;

2. De vergunning is voorzien van de naam, adres, woonplaats, geboortedatum en handtekening van de houder

3. De houder een geldige (Jeugd)VISpas kan tonen van een vereniging aangesloten/niet aangesloten bij de Bergse Hengelsport Kombinatie.

4. Nachtvissen is toegestaan in de Binnenschelde evenwijdig aan de Noordlandseweg, Teerdijk tot aan de Bocht en het gedeelte langs het fietspad tot aan de windmolen, in de overige viswateren genoemd in de vergunning is nachtvissen niet toegestaan. Gevist mag er worden vanaf een uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang.

5. Het vissen en voeren met gekleurde maden en het gebruik van kunstmatig gekleurd (fabriek's) lokvoer is niet toegestaan. Het gebruik en in bezit hebben van meer dan 500 gram droog voer is op alle wateren verboden.

6. Voor het vissen op snoek, snoekbaars en baars geldt de bij wet vastgestelde gesloten tijd.

7. Alle gevangen vissen dienen direct na onthaken te worden teruggezet in hetzelfde water als waar ze gevangen zijn. Bij wedstrijden waarvoor door de Bergse Hengelsport Kombinatie schriftelijk toestemming is verleent, dient de gevangen vis direct na weging teruggezet te worden in hetzelfde water als waar deze gevangen is.

8. Vissen is alleen toegestaan vanaf de oever waar geen recreatieve activiteiten, zoals zwemmen, surfen etc. plaatsvinden. Alleen op de Binnenschelde is het vissen in het water vanaf een ongemotoriseerde boot (Belly Boot) ook toegestaan.

9. In alle wateren genoemd aan de voorzijde van de visvergunning is het ten strengste verboden om te peuren.

10. Voor het houden van viswedstrijden moet vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd aan en zijn verleent door de rechthebbende op het visrecht. Tijdens viswedstrijden die door de BHK worden georganiseerd of waarvoor door de BHK schriftelijk toestemming is verleent, mag er op het daar toe uitgezette parcours uitsluitend worden gevist door de deelnemende wedstrijdvissers.

 11. De houder van de visvergunning is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen. Het bestuur van de Bergse Hengelsport Kombinatie aanvaarden, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de Wet, geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

 12. Het zich met auto's, motoren, bromfietsen of andere vervoermiddelen op de oevergronden en onderhoudspaden begeven is voor eigen risico van de vergunninghouder. Het is tevens niet toegestaan huisdieren mee te nemen, ingravingen te doen, vuren te stoken en afval achter te laten en gebruik te maken van een radio en andere geluidvoortbrengers.

13. Het gebruik van een leefnet is alleen in wedstrijdverband toegestaan, bij alle andere vormen van vissen is het gebruik van een leefnet verboden.

 

De vergunninghouder wordt geacht zonder vergunning (strafbaar feit volgens artikel 21 lid 1 van de Visserijwet) te vissen of te hebben gevist, indien hij bovenstaande voorwaarden overtreedt of zich niet houdt aan de gegeven richtlijnen en voorschriften.